Ana içeriğe atla

1-Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükûmet programı çerçevesinde Üniversitemizin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

2-Üniversitemizin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

3-Üniversitemizin yönetimi ile ilgili hizmetleri geliştirmek, performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

4-Üniversitemizin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

5-Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

6-Üniversite Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

7-Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

8-İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Üniversite bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Üniversite faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

9-Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

10-Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek, bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

11-İlgili mevzuatı çerçevesinde Üniversite gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

12-Üniversitenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

13-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Üniversitemizin faaliyet raporunu hazırlamak.

14-Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

15-Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

16-Üniversitemizin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu hazırlamak.

17-Üniversitemizin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek, sonuçlandırmak.

18-Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda rektöre ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

19-Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

20-İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

21-İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İç Kontrol Koordinasyon Grubunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.