Ana içeriğe atla

Şube Müdürlükleri

Muhasebe - Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

Muhasebe - Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

1. Üniversitemizin özel bütçe muhasebesi ile ilgili hizmetlerini yürütmek,

2. Üniversite bütçesinin kesin hesabını, mali istatistik ve raporları hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişine ilişkin işlemleri yürütmek,

3. Üniversitemizin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

4. Üniversitemiz birimlerinin yapacağı ihalelerde Daire Başkanlığını temsilen mali üye olarak komisyonlarda görev almak,

5. KBS eklentileri, HYS ve TKYS sistemlerine ilişkin koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

6. Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve muhasebe biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek,

7. Kendisine bağlı servislerde yapılan yazışmaları kontrol etmek, parafladıktan sonra muhasebe yetkilisinin imzasına sunmak. Muhasebe yetkilisinin havalesi ile gelen evrakların ilgililere dağıtımını yapmak,

8. Muhasebe birimince düzenlenmesi gereken aylık belgeleri düzenlenme ve ilgili kurumlara (Sayıştay, Muhasebat Genel Müdürlüğü vb.) gönderilmesi hizmetlerini koordine etmek,

9. Üniversitemiz birimlerinin yürütücülüğünde olan projelerin muhasebe ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

10. Üniversitemiz Taşınır Konsolide işlemlerini yürütmek,

11. Hazine yardımı nakit taleplerine ilişkin işlemleri ve öğrenci depozito iadelerine ilişkin işlemleri yürütmek,

12. Daire başkanınca verilecek ilgili diğer görevleri yapmak.

 

Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükûmet programı çerçevesinde Üniversitemizin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

2. Üniversitemizin stratejik plan ve performans programı hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

3. Üniversitemizin stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak hizmetleri yürütmek, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

4. Başkanlığın birim faaliyet raporunu hazırlamak ve harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Üniversitemizin faaliyet raporunu hazırlamak,

5. Üniversitemiz ile Başkanlığımızın misyon ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

6. Başkanlığın bilgi destek hizmetlerini yürütmek,

7. Üniversitemizin yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerini ilgili birimlerle iş birliği içinde yerine getirmek,

8. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

9. İdarenin görevleri ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

10. İdarenin görev alanına giren konularda hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri İncelemek, idarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

11. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

12. Üniversite Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

12. Daire başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

1. Ön mali kontrole ilişkin işlemleri yürütmek, Üniversitemizin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2. Üniversitemizin görev alanına ilişkin konularda standartları hazırlamak,

3. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

4. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlatmak.

5. Üniversitemizin çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması çalışmalarına katılmak,

6. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

7. İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İç Kontrol Koordinasyon Grubunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

8. Üniversitemizin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu hazırlamak,

9. Haftalık, aylık ve 3 aylık olarak hazırlanması gereken mali raporları hazırlamak,

10. Üniversitemizde göreve başlayan ve görevden ayrılan personele ilişkin veri kayıt işlemlerini yürütmek,

11. Ödeme işlemlerine ilişkin kayıt ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

12. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda rektöre ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

13. Daire başkanınca verilecek ilgili diğer görevleri yapmak.